NNDKP obține anularea în totalitate a unei decizii de impunere emisă de DGRFP Cluj în domeniul prețurilor de transfer

Print Friendly, PDF & Email

Echipa NNDKP formată din Ciprian Păun, Partener și unul dintre coordonatorii biroului NNDKP Cluj-Napoca, și Diana Feldrihan, Asociat Senior, a obținut o soluție de anulare în totalitate a impozitului pe profit stabilit suplimentar de către organele fiscale având la bază prețurile de transfer.

Clientul NNDKP a făcut obiectul unei inspecții fiscale din partea AJFP Bihor care s-a finalizat prin emiterea unei decizii de impunere cu obligații fiscale în materie de impozit pe profit. În opinia organelor fiscale, prețurile de transfer pe care societatea le-a practicat pe relația cu societatea afiliată din Belgia nu s-au derulat la prețul pieței.

În acest context, echipa NNDKP a formulat contestație fiscală împotriva deciziei de impunere și a raportului de inspecție fiscală, care a fost respinsă de către serviciul de soluționare a contestațiilor din cadrul DGRFP Cluj-Napoca ca fiind neîntemeiată.

Având în vedere soluția de respingere a organului fiscal, NNDKP a asistat și reprezentat clientul mai departe în instanță. Raportat la natura pronunțat tehnică a speței și complexitatea elementelor economice pe care aceasta le implică, avocații au propus administrarea probei cu expertiza fiscală, în baza art. 330 și următoarele C.pr.civ. Această propunere a fost însușită de către Tribunal care a încuviințat numirea în cauză a unui expert fiscal specializat în domeniul prețurilor de transfer. În consecință, s-a solicitat expertului să analizeze fenomenul economic în care a fost implicată societatea în perioada verificată și dacă operațiunile comerciale efectuate de către aceasta au respectat cerințele unei economii de piață.

Deși Tribunalul, în prima instanță a ignorat în mod complet apărările avocaților și rezultatul raportului de expertiza, Curtea de Apel Oradea, în Recurs, a stabilit că este necesară rejudecarea cauzei pe fondul ignorării totale a raportului de expertiză și a suplimentului la raport efectuate în prezentul dosar, stabilind obiectivele unei completări la Raportul de Expertiză.

După cum a specificat și instanța de rejudecare, prețurile de transfer, nefiind o știință exactă, este necesar să se țină cont de faptul că prețurile practicate depind de fluctuațiile pieței, de faptul că societatea abordează un segment de nișă în activitatea sa și nu în ultimul rând de faptul că aceasta a fost nevoită să realizeze investiții în utilaje, personal și forță de muncă pentru obținerea unor standarde înalte de performanță în domeniu.

Concluzia raportului de expertiză inițial a fost că în toți anii de referință, cu excepția unuia, rezultatele societății s-au încadrat în limitele și în parametrii economici de piață. Pentru lămurirea chestiunii anului cu probleme, s-a dispus efectuarea unui supliment la raportul de expertiză. În ceea ce privește situația particulară a acestui an fiscal, în cadrul suplimentului la raportul de expertiză, se arată că pot fi acceptate explicațiile societății, care au generat această situație, respectiv investițiile masive realizate de către societate în achiziția de utilaje și în perfecționarea personalului, dublat de faptul că aceasta activează pe o piață de nișă, sunt chestiuni absolut normale într-un ciclu economic. Raportat la aceste explicații și informații, în cadrul suplimentului la raportul de expertiză se conchide că argumentele prezentate au menirea de a justifica abaterea IP-ului (indicator de profitabilitate) de la intervalul de profitabilitate, și dacă aceste informații se verifică înseamnă că ar conduce la obținerea unui IP care se integrează în limitele intervalului de comparabilitate.

Raportul de expertiză fiscală determină în mod pertinent intervalul comparabil pentru fiecare an fiscal în parte care a fost pus în discuție prin decizia de impunere, prin stabilirea cuartilei inferioare și a celei superioare.

Argumentul principal al echipei NNDKP a fost verificarea eșantionului de societăți care au fost luate în calcul de către organul fiscal, respectiv cele 5 societăți comparabile, raportat la toate criteriile de selecție pentru a avea o soluție elocventă.

Aspectele avute în vedere de către instanța de rejudecare și de care nu s-a ținut cont de către organul de control sunt ca cele 5 entități să prezinte un profil funcțional și de risc similar cu cel al clientului. În acest context, deși baza de date Orbis a oferit un număr de 5 companii comparabile, la o verificare mai atentă, a rezultat că 4 din acestea au o activitate diferită față de cea a subscrisei, deoarece codul CAEN verificat nu relevă întotdeauna activitatea efectivă.

Un alt criteriu problematic al companiilor din eșantion este independența acestora, iar 2 din cele 5 societăți comparabile sunt problematice din punct de vedere al independenței, astfel este evident că acestea trebuiau eliminate din eșantion.

În acest context, considerăm că atât expertul cât și instanța de rejudecare, în mod corect au evaluat cele 5 entități considerate comparabile din toate punctele de vedere, raportat la întregul ansamblu de caracteristici esențiale pentru determinarea unui eșantion de entități. Astfel, considerăm că rezultatul financiar al celor 5 companii considerate comparabile nu poate fi luat în considerare în ceea ce privește activitatea și rezultatele financiare ale societății și instanța de rejudecare a reținut în mod corect în hotărârea menținută în Recurs că “rezultatele financiare ale companiilor selectate nu sunt comparabile cu cele ale reclamantei. Într-adevăr pentru una dintre cele 5 societăți nu au existat obiecțiuni, dar nu se poate afirma, cum susține pârâta, că aceasta conduce la folosirea ei ca și comparabilă, față de prevederile art. 9 alin (2) din Ordinul 442/2016 […] este evident că selectarea unei singure societăți ca și comparabilă nu îndeplinește cerința legală.

Pentru a aplica principiul lungimii brațului descris în Ghidul OECD și care stă la baza prețurilor de transfer este esențial să se țină cont de toți factorii determinanți ai comparabilității, nu doar parțial cum s-a operat de către organul fiscal.

Din punctul nostru de vedere, cea mai mare problemă a acestei metode de estimare folosită, care a dus la un rezultat eronat, este alegerea ariei geografice. Legislația aplicabilă, în vigoare, permite verificare la nivel național, al Uniunii Europene, paneuropean sau chiar internațional pentru a determina marja netă a profitului raportat la tranzacții comparabile efectuate de persoane independente.

Pe această tema, organul fiscal a susținut că nu există în Uniunea Europeană nicio societate cu tranzacții independente care sa aibă o activitate productivă similară, aspect pe care a fost clarificat tocmai prin raportul de expertiză depus în prima instanță care are Anexe cu Lista companiilor acceptate în eșantionul final la nivelul Uniunii Europene, iar instanța de rejudecare a constatat în mod corect „că susținerea că nu există posibilitatea de a identifica astfel de companii în UE nu reflectă propria căutare și evaluare, inspectorii fiscali acceptând afirmațiile contribuabilului”.

Având în vedere că una dintre părțile testate este o societate din Belgia cu calitatea de entitate afiliată care participă la tranzacția controlată și că interogarea bazei de date la nivel național conduce la obținerea unei singure companii cu un profil asemănător clientului, era evident că o aplicare extinsă a ariei geografice controlate putea duce la rezultate mult mai bune care ofereau un eșantion de companii comparabile în ceea ce privește toate criteriile impuse de către OECD.

Instanța de recurs a menținut hotărârea din fond din etapa rejudecării, menționând faptul că potrivit art. 8 din OPANAF 442/2016 tranzacțiile între persoanele afiliate sunt considerate a fi realizate conform principiului valorii de piața dacă indicatorul financiar al tranzacției/valoarea de piața (marjă/rezultat/preț) se încadrează în intervalul de comparare. Având în vedere faptul că modalitatea de stabilire a intervalului de referință nu este de natură a demonstra că în tranzacțiile cu persoana afiliată prețurile de transfer nu au respectat principiul valorii de piață, au fost anulate Decizia de Soluționare a Contestației, Decizia de Impunere și Raportul de Inspecție fiscală în totalitate.

***

Soluția obținută de echipa NNDKP se înscrie astfel în colecția de bune practici a Centrului de Excelență în Litigii Fiscale a NNDKP (NNDKP CELF), prin intermediul căruia companiile locale și internaționale și antreprenorii români beneficiază de sprijin de specialitate pe tot parcursul unei dispute fiscale. NNDKP CELF oferă o experiență acumulată în peste 300 de litigii fiscale gestionate de o echipă integrată formată din avocați și consultanți fiscali, transpusă în cele mai bune practici.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2018 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.