Summary of the provisions of Military Ordinance no. 2 /21 March 2020

Print Friendly, PDF & Email

23.03.2020 – Authors: Sorina Olaru & Razvan Savin

The article is available in English and Romanian. Please scroll down for Romanian language./Articolul este disponibil în limba engleză și în limba română.

Note: the complete text of the Military Ordinance no. 2/2020 can be found here.

Following the increase of number of persons infected with Covid-19 and in an effort to strengthen the measures for preventing the spread of the virus, by keeping the social distance avoiding unnecessary travel, in the evening of 21 March 2020, Military Ordinance no. 2/21.03.2020 was published in the Official Gazette no. 230/21.03.2020.

The main provisions brought by this ordinance are:

 • temporary suspension of dental medicine offices activity, except for emergency dental interventions, starting with 22 March 2020, 22:00 hrs.
 • suspension of retail activities for sale of products and services in shopping centers, except for sale of food, veterinary or pharmaceutical products and cleaning services. The measure applies from 22 March 2020, 22:00 hrs.
 • the travel of persons outside the home/household will be carried out only in compliance with the general measures to prevent the spread of Covid-19 and to avoid the formation of any group of persons. In the view of the ordinance, a group of people consists of more than 3 people who do not live together. The measure is of immediate application (started on 21 March 2020).
 • between 06:00 and 22:00 hrs, it is recommended that the travel of persons outside the home / household be carried out only for the following reasons:

a) travel in professional interest, including between home / household and the place (s) of professional activity and back;

b) travel to obtain goods that cover the basic needs of the person and pets, as well as goods necessary for the professional activity;

c) travel for medical assistance that cannot be delayed or carried out remotely;

d) movement for justified reasons, such as caring / accompanying the child, assistance of elderly, sick or disabled persons or death of a family member;

e) short trips, near the house / household, related to individual physical activity and needs of pets.

 • between 22:00 – 06:00 hrs, the movement of persons outside the home / household is permitted only for the reasons mentioned above. The measure will apply from 23 March 2020, 22:00 hrs.
 • in order to verify the reason for travel in professional interest, a work permit, certificate issued by the employer or a sworn written statement must be presented.
 • in order to verify the reason for a trip in personal interest, a person must present a sworn written statement, completed in advance.
 • models of sworn statement and employer certificate can be found on the Ministry of Internal Affairs website. The sworn statement can also be written by hand, taking over all the elements provided in the statement template.
 • it is forbidden for foreign nationals and stateless persons to enter Romanian territory, unless they transit the territory via a transit corridor organized by agreements with the neighboring states. The measure applies from 22 March 2020, 22:00 hrs.
 • by exception, foreign nationals and stateless persons belonging to the following categories are allowed to enter the territory of Romania:

a) family members of Romanian citizens;

b) family members of the citizens of another Member State of the European Union or of the European Economic Area or of the Swiss Confederation, residing in Romania;

c) persons who hold a long-stay visa, a residence permit or a document equivalent to the residence permit issued by the Romanian authorities according to the Government Emergency Ordinance no. 194/2002 regarding the regime of foreigners in Romania, republished, with subsequent amendments and completions, or a document equivalent to them issued by the authorities of other states, according to European Union law;

d) persons traveling in professional interest, evidenced by a visa, residence permit or other equivalent document;

e) diplomatic or consular personnel, personnel of international organizations, military personnel or personnel who can provide humanitarian aid;

f) passengers in transit, including those repatriated as a result of granting consular protection;

g) passengers traveling on imperative grounds (medical or family);

h) persons who need international protection or for other humanitarian reasons.

 • As a measure to prevent the spread of COVID-19, persons isolated at home, who leave the place where they were placed, without the approval of the competent authorities, are considered persons with an increased risk of contagiousness and are escorted by the law enforcement and placed in institutionalized quarantine, under guard, being quarantined for a new period of 14 days. Persons who violate these provisions continue to be liable for criminal offenses. The measure is of immediate application (21 March 2020).
 • military ordinance no. 1 /17.03.2020 is amended, introducing the possibility of officiating religious services in places of worship, without public access, which can be transmitted by media or online, the possibility of officiating private liturgical / religious acts (baptism, weddings, funerals), in which a maximum of 8 people can participate, as well as performing eucharist of sick believers in the hospital or their home.
 • the provisions of the Military Ordinance no. 1 / 17.03.2020 are amended in the sense that the obligations of the drivers of the motor vehicles of transport at the border crossing points provided in art. 4 are also applicable to drivers with a maximum authorized capacity of more than 2.4 tonnes.
 • violation of the provisions of the Military Ordinance no. 2/2020 attracts disciplinary, civil, contraventional or criminal responsibility of the responsible persons. In case of violation of the provisions regarding quarantine or isolation at home, the sanctions for the offense of hindering the prevention of diseases provided by art. 352 Criminal Code apply. To the extent that they are not considered a crime, the violation of the provisions of Military Ordinance no. 2/2020 is sanctioned with a fine from 100 lei to 5,000 lei, for natural persons, and from 1,000 lei to 70,000 lei, for legal person

Sinteza prevederilor aduse prin Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020

Nota: textul integral al Ordonanței militare nr. 2/2020 se regăsește aici.

În contextul înmulțirii cazurilor de persoane infectate cu Covid-19 și al nerespectării recomandărilor primite din partea specialiștilor medicali de a păstra distanța socială și de a evita deplasările care nu sunt strict necesare, în seara zilei de 21 martie 2020 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 230/21.3.2020 Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020.

Principalele prevederi aduse prin această ordonanță sunt:

 • suspendarea temporară a activității cabinetelor de medicină dentară, cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență, începând cu data de 22.03.2020, ora 22:00.
 • suspendarea activităților de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale tip „mall”, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curățătorie. Măsura se aplică începând cu data de 22.03.2020, ora 22:00.
 • circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane. Grupul de persoane constă în alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună. Măsura este de imediată aplicare (21.03.2020).
 • în intervalul orar 06:00 – 22:00 se recomandă ca circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.

 • în intervalul orar 22:00 – 06:00, circulația persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele menționate anterior. Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22:00.
 • pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.
 • pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
 • modele de declarație pe proprie răspundere și de adeverință angajator se regăsesc pe site-ul MAI. Declarația pe proprie răspundere se poate completa și integral olograf („de mână”), cu preluarea tuturor elementelor prevăzute în modelul declarației.
 • se interzice intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceştia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele vecine. Măsura se aplică începând cu data de 22.03.2020, ora 22:00.
 • prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor străini şi apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

a) sunt membri de familie ai cetăţenilor români;

b) sunt membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) sunt persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile române potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;

d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;

e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

h) sunt persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

 • persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină instituționalizată, sub pază, fiind carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. Persoanele care încalcă aceste prevederi răspund în continuare contravențional și penal. Măsura este de imediată aplicare (21.03.2020).
 • ordonanța militară nr. 1/17.03.2020 se modifică, în sensul introducerii posibilității oficierii de slujbe religioase în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, acestea putând fi transmise în mass-media sau online, respectiv a posibilității de a oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum şi împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
 • dispozițiile Ordonanței militare nr. 1/17.03.2020 se modifică în sensul că obligațiile conducătorilor autovehiculelor de transport marfă la punctele de trecere a frontierei prevăzute la art. 4 sunt aplicabile și conducătorilor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone.
 • nerespectarea prevederilor Ordonanței militare nr. 2/2020 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a persoanelor responsabile. În situația nerespectării dispozițiilor privind carantina sau izolarea la domiciliu, se aplică sancțiunile pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor prevăzută de art. 352 Cod Penal. În măsura în care nu constituite infracțiune, încălcarea prevederilor Ordonanței militare nr. 2/2020 se sancționează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2024 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.