Romanian Energy Regulator vs. Romanian Gas Producers: Indirect regulation of the wholesale prices for Romanian gas

Print Friendly, PDF & Email

20.05.2020 – Authors: Ruxandra Bologa & Raluca Gabor

The article is available in English and Romanian. Please scroll down for Romanian language./Articolul este disponibil în limba engleză și în limba română.

Setting natural gas prices, directly or indirectly, is already a tradition in Romania and 2020 is not an exception to the rule.

In spite of the good news at the beginning of the year, when the Government gave producers a breath of fresh air by setting a clear end date for the regulated gas price of RON 68 /MWh (imposed for gas sold for the consumption of household clients and thermal energy producers), it seems that good things do not last forever – in this case, not even until the end date of the RON 68 regulated gas price.

On 19 May 2020, the Romanian Energy Regulatory Authority (“ANRE”) published in the Official Gazette Order no. 79/2020 on the obligation to offer natural gas on the Romanian centralized markets (the “Order 79/2020”).

Pursuant to Order 79/2020, producers having an annual production above 3,000,000 MWh must offer 30% of their 2019 production on the Romanian wholesale centralized markets in accordance with a predetermined calendar. The obligation will be applicable between 1 June 2020 – 31 December 2022, while the exact quantities that have to be offered each month on the double competitive platforms of the centralized market operators were already determined and included in an annex to Order 79/2020. The total quantity of gas that is subject to this obligation is 61,094,535 MWh.

Disguised as rules for the performance of the already existing 50% centralized market obligation, Order 79/2020 also provides the producers’ obligation to observe a maximum starting price for the gas offered on wholesale centralized markets, to be calculated and published by ANRE based on the following rules:

a) for the period 1 June 2020 – 31 December 2020, the maximum starting price will be equal to 95% of the sum of: (i) 20% of the last settlement price published by the Central European Gas Hub AG (CEGH) located in Vienna, and (ii) 80% of the weighted average price of similar products registered on the centralized markets from Romania in the last working day of the previous month; and

b) for the period 1 January 2021 – 31 December 2022, the maximum starting price will be equal to 95% of the weighted average price for similar products registered on the Romanian centralized markets in the previous 6 months.

Hence, despite the fact that early this year the Government decided to eliminate the regulated prices for producers as of 1 July 2020 (following intervention from the European Commission), Order 79/2020 imposes a new regulated price for part of the Romanian gas, that will be applicable beyond such date. Such a measure is not compatible with European law and it lacks legal support in the primary legislation.

On the other hand, also starting 1 July 2020, the prices for end-clients will be fully liberalized, meaning that suppliers will be free to negotiate gas prices with their retail clients.


Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei vs. producătorii români de gaze naturale: reglementarea indirectă a prețului gazelor naturale pe piața angro

Fixarea prețului gazelor naturale, direct sau indirect, este deja o tradiție în România iar anul 2020 nu a făcut excepție de la această regulă.

Deși la începutul acestui an Guvernul le-a oferit producătorilor o rază de speranță prin stabilirea unei noi date de încetare a obligației de a vinde gaze naturale cu 68 RON/MWh (aplicabilă pentru gazele naturale vândute pentru acoperirea consumului clienților casnici și al producătorilor de energie termică), se pare că veștile bune nu țin mult – în acest caz, nici măcar până la încetarea aplicabilității prețului de 68 RON/MWh.

La data de 19 mai 2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”) a publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 79/2020 privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România („Ordinul 79/2020”).

Potrivit Ordinului 79/2020, producătorii de gaze naturale a căror producție anuală depășește 3.000.000 MWh au obligația să oferteze 30% din producția aferentă anului 2019 pe piețe centralizate din România conform unui calendar prestabilit. Această obligație va fi aplicabilă în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2022, iar cantitățile exacte ce trebuie ofertate lunar pe platformele dublu competitive ale operatorilor piețelor centralizate au fost deja calculate și sunt incluse în anexa la Ordinul 79/2020. Cantitatea totală de gaze naturale care face obiectul acestei obligații este de 61.094.535 MWh.

Deghizată sub forma unor reguli pentru îndeplinirea obligației existente de piață centralizată a producătorilor de gaze naturale, Ordinul 79/2020 instituie de asemenea și obligația ca ofertele de vânzare introduse să respecte prețul maxim de pornire calculat și publicat de ANRE după cum urmează:

a) Pentru perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020, prețul maxim de vânzare va fi egal cu 95% din totalul a (i) 20% din ultimul preț de decontare publicat de Central European Gas Hub AG (CEGH) pentru produsul ofertat și (ii) 80% din prețul mediu ponderat al produselor similare înregistrat la nivel național în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare sesiunilor de licitație;

b) Pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2022, prețul maxim de vânzare va fi egal cu 95% din prețul mediu ponderat al produselor similare înregistrat pe piețele centralizate în România în ultimele 6 luni anterioare sesiunii de licitație.

Prin urmare, în ciuda faptului că la începutul acestui an Guvernul a decis să elimine prețurile reglementate pentru producători începând cu 1 iulie 2020 (ca urmare a intervenției Comisiei Europene), Ordinul 79/2020 impune un nou preț reglementat pentru o parte din gazele naturale românești, preț care va fi aplicabil după această dată. Măsurile astfel adoptate nu sunt compatibile cu legislația Uniunii Europene și nici își regăsesc suportul în legislația primară.

Pe de altă parte, tot începând cu data de 1 iulie 2020, vor fi eliminate prețurile reglementate pentru consumatorii casnici, furnizorii având astfel posibilitatea de a negocia liber prețul gazelor naturale cu această categorie de consumatori.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2023 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.