Latest news in the corporate field

Print Friendly, PDF & Email

On July 2, 2020, Law no. 102/2020 amending and supplementing Companies Law no. 31/1990 was published in the Official Gazette of Romania no. 583/2020, and it will enter into force within three days as of the publication, starting with July 05, 2020.

Currently, under Companies Law no. 31/1990, the process of establishing the headquarters of a company is burdensome and bureaucratic and it also establishes several prohibitions for the shareholders of limited liability companies.

Thus, the amendments brought to Law no. 31/1990 by means of Law no. 102/2020 concern:

(i) repealing of art. 14 of Law no. 31/1990, concerning the interdiction that a person (either natural or legal) cannot be sole shareholder in more than one limited liability company and that a limited liability company may not have as sole shareholder other limited liability company which, at its turn, is controlled by a sole company/individual;

(ii) amendment of article 17 para. (1) – under the new provisions, the shareholders are obliged to present only the proof issued by the trade register regarding the availability and reservation of the name of the company, within the procedure provided in article 5 regarding the authentication / granting of certain date to the articles of incorporation of the said company;

(iii) amendment of article 17 para. (3) – the shareholders have the obligation to present to the trade registry, upon registration of the company or at the time of the change of the registered office, only the document certifying the right to use the space for the designated headquarters registered at the fiscal body within the National Agency for Fiscal Administration in whose constituency the location designated as the registered office is located;

(iv) repealing of article 17 para. (4) which provided the interdiction to establish in a specific location of more headquarters than its structure and net area allows for the operation of several companies in different rooms or in distinctly separated areas; and

(v) introduction, in article 17, of a new paragraph (6), which provides that in case of headquarters established in residential (apartment) buildings, the approval regarding the change of the destination thereof is not required, in case the director declares on its own liability that no activity is performed at the respective registered headquarters.

Thus, Law no. 102/2020 brings major benefits and simplifies the registration process of companies in Romania, potential investors benefiting from a more flexible legal framework regarding the establishment of companies.


În data de 02.07.2020, Legea nr. 102/2020 privind modificarea si completarea Legii societăților nr. 31/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 583/2020, aceasta urmând să intre în vigoare la trei zile de la publicare, începând cu data de 05.07.2020.

În prezent, Legea nr. 31/1990 privind societățile face dificilă și birocratică stabilirea sediului social al societăților și stabilește anumite interdicții pentru asociații societăților cu răspundere limitată.

Astfel, modificările aduse Legii 31/1990 prin Legea nr. 102/2020 privesc:

(i) abrogarea în întregime a articolului 14 referitor la interdicția persoanelor fizice și a persoanelor juridice de a deține calitatea de asociat unic în mai mult de o societate cu răspundere limitată, precum și interdicția ca o societate cu răspundere limită să aibă ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană;

(ii) modificarea articolului 17 alin. (1) – prin noile dispoziții, asociații sunt obligați să prezinte numai dovada eliberată de registrul comerțului privind disponibilitatea si rezervarea firmei, în cadrul procedurii prevăzute la articolul 5 referitoare la autentificarea / acordarea de dată certă actului constitutiv al societății în cauză;

(iii) modificarea articolului 17 alin. (3) – asociații au datoria ca odată cu înmatricularea societăţii sau la momentul schimbării sediului social să prezinte la sediul oficiului registrului comerţului numai documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

(iv) abrogarea articolul 17 alin. (4) ce prevedea interdicția ca în același sediu să funcționeze mai multe societăți doar dacă imobilul, prin structura și suprafața lui, permitea funcționarea mai multor societăți în încăperi distincte; și

(v) introducerea, la articolul 17, a unui nou alin. (6) cu privire la eliminarea obligației asociaților de a obține un aviz privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, în cazul în care administratorul sau, după caz, administratorii societății declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Astfel, Legea nr. 102/2020 aduce beneficii majore și simplifică procesul de înregistrare al societăților în România, potențialii investitori beneficiind de un cadru legal mai suplu cu privire la constituirea societăților.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2024 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.