Plata contravalorii serviciilor de utilități și a chiriei de către IMM-uri în contextul instituirii stării de urgență

Print Friendly, PDF & Email

01.04.2020 – Authors: Valeriu Mina & Andreea Amoraritei

La data de 18.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 219 Ordonanța militară nr. 1 prin care autoritățile au decis suspendarea activității anumitor operatori economici pentru a asigura prevenirea răspândirii COVID-19, fiind vorba, de exemplu, despre restaurante, hoteluri, cafenele, saloane de îngrijire personală. Ulterior, măsurile de prevenire au fost suplimentate, afectând treptat diferite industrii și nemaifiind limitate la sectorul turistic și HoReCa.

Față de aceste măsuri adoptate, este evident că situația financiară a operatorilor economici poate fi profund afectată de sistarea temporară a activității. Or, în acest context, se ridică problema onorării obligațiilor de plată aferente contractelor în curs de derulare, în special, dar, nu exclusiv a contractelor de locațiune.

În încercarea de a oferi soluții cu privire la dificultățile pe care societățile le pot întâmpina în următoarea perioadă, la data de 21 martie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 230 Ordonanța de Urgență nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Prin intermediul acestui act normativ, Guvernul României a adoptat inclusiv o serie de măsuri de protecție a întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderi considerate ca fiind potențial mai vulnerabile în comparație cu cele mari, a căror activitate a fost profund afectată de instituirea stării de urgență și de măsurile adoptate în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19.

În acest sens, prin art. X din OUG nr. 29/2020, este reglementată posibilitatea IMM-urilor de a beneficia de o amânare la plata contravalorii serviciilor de utilități (gaze naturale, electricitate, apă, servicii de telefonie sau internet), precum și de o amânare la plata chiriei aferente imobilului având destinație de sediu social sau secundar al întreprinderii, respectiv a imobilului în cadrul căruia întreprinderea își desfășura activitatea, activitate ulterior întreruptă prin măsurile de prevenire adoptate.

Cine sunt potențialii beneficiari ai măsurilor de protecție?

Potrivit art. X alin. (1), beneficiarii acestor măsuri de amânare la plată sunt întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 346/2004. Așadar, aceste măsuri se vor aplica operatorilor economici care (i) se încadrează în noțiunea de întreprindere și care (ii) îndeplinesc caracteristicile întreprinderilor mici și mijlocii astfel cum sunt reglementate prin art. 3 din Legea nr. 346/2004.

Noțiunea de întreprindere acoperă orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri și în condiţii de concurenţă. Astfel, în această noțiune includem: societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (funcționarea lor fiind reglementată de OUG nr. 44/2008), precum și societăţile cooperative (reglementate de Legea nr. 1/2005).

IMM-urile, sau întreprinderile mici și mijlocii, sunt acele întreprinderi care îndeplinesc următoarele criterii:

 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
 • realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Așadar, pe scurt, potențialii beneficiari ai măsurii prevăzute de art. X alin. (1) din OUG nr. 29/2020 sunt operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele trei condiții:

 1. își desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 31/1990, a Ordonanței de Urgență nr. 44/2008 sau a Legii nr. 1/2005;
 2. au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;
 3. realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească IMM-urile pentru a obține amânarea la plată pentru serviciile de utilități și amânarea la plata chiriei

În primul rând, pentru ca IMM-ul să poată beneficia de amânarea la plata contravalorii serviciilor de utilități sau chiriei aferente imobilului cu destinație de sediu social sau sedii secundare, trebuie să își fi întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente.

Cu titlu de exemplu și atenționând că aceste restricții privind desfășurarea activității pot fi extinse și la alți operatori economici prin adoptarea de Ordonanțe militare, menționăm următorii operatori economici care au fost obligați să își întrerupă total sau parțial activitatea:

 • restaurantele, hotelurile, cafenele sau alte localuri publice care desfășoară activitate de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice;
 • operatorii economici care desfășoară activități culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise;
 • operatorii economici care organizează și desfășoară evenimente la care participă mai multe persoane, în spații deschise;
 • cabinetele de medicină dentară.

În al doilea rând, pentru ca IMM-ul să beneficieze de măsura de protecție reglementată de art. X alin. (1) din OUG nr. 29/2020 este necesar să deţină certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Procedura de obținere a certificatului este reglementată prin Ordinul nr. 791/24.03.2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020.

Cele două condiții prezentate anterior trebuie îndeplinite în mod cumulativ.

Alți beneficiari ai măsurilor prevăzute de art. X din OUG nr. 29/2020

În final, menționăm că potrivit art. X alin. (5), (9) și (10), pot beneficia de amânarea la plata contravalorii serviciilor de utilități sau chiriei și:

 • formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat şi formele de organizare a activităţii profesiei de executor judecătoresc;
 • cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane;
 • federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin certificat de identitate sportivă.

Acestea vor putea beneficia de măsuri doar în condițiile în care activitatea lor este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora vor fi stabiliți beneficiarii vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Invocarea prevederilor legale menționate în cadrul relațiilor contractuale și posibilele dificultăți care se pot naște în raporturile juridice dintre părțile contractului

Considerăm că dispozițiile legale anterior menționate trebuie interpretate și aplicate cu bună-credință de către operatorii economici. Părțile contractului trebuie să depună toată diligența necesară pentru a identifica un remediu contractual prin care pierderile ambelor părți să fie minimizate și pentru a asigura supraviețuirea contractului.

În funcție de situația particulară a fiecărui contract, urmează a fi identificate instrumentele juridice cele mai potrivite pentru invocarea prevederilor legale care acordă beneficiile privind amânarea la plata pentru serviciile de utilități sau a chiriei, menționând cu titlu de exemplu: forța majoră, cazul fortuit sau impreviziunea.

În ceea ce privește atât invocarea, cât și aplicarea dispozițiilor legale, semnalăm faptul că OUG nr. 29/2020 nu reglementează expres perioada de timp pentru care se poate solicita amânarea de la plată și nici momentul la care obligația de plată va deveni exigibilă.

Astfel, pe de o parte, putem considera că întreprinderile pot invoca beneficiul amânării strict pe perioada stării de urgență, iar obligația de plată va deveni exigibilă imediat ulterior încetării stării de urgență. Pe de altă parte însă, trebuie avut în vedere că restabilizarea stării financiare și reinstaurarea desfășurării activității economice în condiții normale nu se va realiza în mod automat la data încetării stării de urgență. Rezonabil este să presupunem că întreprinderile vor avea nevoie de o perioadă de timp pentru a depăși impasul sistării activității.

În acest context, deși la o primă vedere am putea interpreta aplicabilitatea dispozițiilor legale doar prin raportare la perioada aferentă instituirii stării de urgență, considerăm că este posibil ca măsurile de protecție a IMM-urilor să nu își atingă scopul urmărit dacă data exigibilității obligației de plată nu va fi amânată pentru o perioadă determinată și ulterior încetării stării de urgență.

Așadar, considerăm că este necesară intervenția Guvernului pentru a reglementa măsuri privind durata de aplicabilitate a beneficiilor de amânare astfel încât să poată fi preîntâmpinate:

 • posibile abuzuri din partea furnizorilor de servicii de utilități sau a locatorilor care, imediat ulterior încetării stării de urgență, s-ar putea întoarce împotriva co-contractului în vederea aducerii la îndeplinire a obligației de plată prin executare silită (afectând șansa IMM-ului de redresare financiară) sau formularea unor cereri de deschidere a procedurii insolvenței; precum și
 • posibilitatea ca debitorii obligației de plată să abuzeze de beneficiile legale oferite, solicitând amânarea la plată chiar dacă situația financiară a acestora ar permite îndeplinirea obligației, cu riscul afectării situației financiare a furnizorului de servicii de utilități sau a locatorului.

Părțile contractului ar trebui să aibă în vedere o posibilă lipsă de intervenție a Guvernului și să urmărească preîntâmpinarea acestor eventuale situații prin negocierea aspectelor relevante privind amânarea la plată, precum și negocierea oricăror alte remedii de salvgardare a contractului și de minimizare a pierderilor ambelor părți ale contractului.

Sitemap | Terms and Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy | Update your cookies consent

Copyright © 2009-2024 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. All Rights Reserved.